جهت دانلود هر یک از مقالات بر روی عبارت «DOWNLOAD PDF» کلیک نمایید.

در صورت نیاز به رمز از عبارت DMaktab.ir استفاده فرمایید (به بزرگ و کوچک بودن حروف دقت فرمایید)

Ahmadi-Javid, A., Amiri, E., & Meskar, M. (2018). A Profit-Maximization Location-Routing-Pricing Problem: A Branch-and-Price Algorithm. European Journal of Operational Research, 271(3), 866-881. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.02.020, DOWNLOAD PDF

Bendel, D., & Haviv, M. (2018). Cooperation and sharing costs in a tandem queueing network. European Journal of Operational Research, 271(3), 926-933. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.04.049, DOWNLOAD PDF

Betz, J., Kellner, R., & Rösch, D. (2018). Systematic Effects among Loss Given Defaults and their Implications on Downturn Estimation. European Journal of Operational Research, 271(3), 1113-1144. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.059, DOWNLOAD PDF

Boysen, N., Schwerdfeger, S., & Weidinger, F. (2018). Scheduling last-mile deliveries with truck-based autonomous robots. European Journal of Operational Research, 271(3), 1085-1099. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.058, DOWNLOAD PDF

Carmen, R., Van Nieuwenhuyse, I., & Van Houdt, B. (2018). Inpatient boarding in emergency departments: Impact on patient delays and system capacity. European Journal of Operational Research, 271(3), 953-967. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.06.018, DOWNLOAD PDF

Cha, J. H., Finkelstein, M., & Levitin, G. (2018). Optimal mission abort policy for partially repairable heterogeneous systems. European Journal of Operational Research, 271(3), 818-825. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.06.032, DOWNLOAD PDF

Dollevoet, T., van Essen, J. T., & Glorie, K. M. (2018). Solution methods for the tray optimization problem. European Journal of Operational Research, 271(3), 1070-1084. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.051, DOWNLOAD PDF

Eden, C., & Ackermann, F. (2018). Theory into practice, practice to theory: Action research in method development. European Journal of Operational Research, 271(3), 1145-1155. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.061, DOWNLOAD PDF

Efrosinin, D., & Sztrik, J. (2018). An algorithmic approach to analysing the reliability of a controllable unreliable queue with two heterogeneous servers. European Journal of Operational Research, 271(3), 934-952. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.06.007, DOWNLOAD PDF

Fazıl Paç, M., Savin, S., & Velu, C. (2018). When to adopt a service innovation: Nash equilibria in a competitive diffusion framework. European Journal of Operational Research, 271(3), 968-984. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.038, DOWNLOAD PDF

Fleszar, K., & Hindi, K. S. (2018). Algorithms for the unrelated parallel machine scheduling problem with a resource constraint. European Journal of Operational Research, 271(3), 839-848. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.056, DOWNLOAD PDF

García-Villoria, A., Corominas, A., Nadal, A., & Pastor, R. (2018). Solving the accessibility windows assembly line problem level 1 and variant 1 (AWALBP-L1-1) with precedence constraints. European Journal of Operational Research, 271(3), 882-895. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.048, DOWNLOAD PDF

Holmberg, P., & Philpott, A. B. (2018). On supply-function equilibria in radial transmission networks. European Journal of Operational Research, 271(3), 985-1000. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.070, DOWNLOAD PDF

Jaszkiewicz, A. (2018). Many-Objective Pareto Local Search. European Journal of Operational Research, 271(3), 1001-1013. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.06.009, DOWNLOAD PDF

Lara, C. L., Mallapragada, D. S., Papageorgiou, D. J., Venkatesh, A., & Grossmann, I. E. (2018). Deterministic electric power infrastructure planning: Mixed-integer programming model and nested decomposition algorithm. European Journal of Operational Research, 271(3), 1037-1054. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.039, DOWNLOAD PDF

Li, G., Reimann, M., & Zhang, W. (2018). When remanufacturing meets product quality improvement: The impact of production cost. European Journal of Operational Research, 271(3), 913-925. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.060, DOWNLOAD PDF

Mercier, Q., Poirion, F., & Désidéri, J.-A. (2018). A stochastic multiple gradient descent algorithm. European Journal of Operational Research, 271(3), 808-817. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.064, DOWNLOAD PDF

Miranda, P. A., Blazquez, C. A., Obreque, C., Maturana-Ross, J., & Gutierrez-Jarpa, G. (2018). The bi-objective insular traveling salesman problem with maritime and ground transportation costs. European Journal of Operational Research, 271(3), 1014-1036. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.009, DOWNLOAD PDF

Mowrey, C. H., Parikh, P. J., & Gue, K. R. (2018). A model to optimize rack layout in a retail store. European Journal of Operational Research, 271(3), 1100-1112. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.062, DOWNLOAD PDF

Pinto, B. Q., Ribeiro, C. C., Rosseti, I., & Plastino, A. (2018). A biased random-key genetic algorithm for the maximum quasi-clique problem. European Journal of Operational Research, 271(3), 849-865. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.071, DOWNLOAD PDF

Tsionas, M. G., & Izzeldin, M. (2018). Smooth approximations to monotone concave functions in production analysis: An alternative to nonparametric concave least squares. European Journal of Operational Research, 271(3), 797-807. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.053, DOWNLOAD PDF

Václavík, R., Novák, A., Šůcha, P., & Hanzálek, Z. (2018). Accelerating the Branch-and-Price Algorithm Using Machine Learning. European Journal of Operational Research, 271(3), 1055-1069. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.046, DOWNLOAD PDF

Wang, T., Baldacci, R., Lim, A., & Hu, Q. (2018). A branch-and-price algorithm for scheduling of deteriorating jobs and flexible periodic maintenance on a single machine. European Journal of Operational Research, 271(3), 826-838. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.050, DOWNLOAD PDF

Zhang, T., Li, G., Lai, K. K., & Leung, J. W. K. (2018). Information disclosure strategies for the intermediary and competitive sellers. European Journal of Operational Research, 271(3), 1156-1173. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.06.037, DOWNLOAD PDF

Zhang, Z., Si, X., Hu, C., & Lei, Y. (2018). Degradation data analysis and remaining useful life estimation: A review on Wiener-process-based methods. European Journal of Operational Research, 271(3), 775-796. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.02.033, DOWNLOAD PDF

Zhu, L., & Sheu, J.-B. (2018). Failure-specific cooperative recourse strategy for simultaneous pickup and delivery problem with stochastic demands. European Journal of Operational Research, 271(3), 896-912. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.049, DOWNLOAD PDF

European Journal of Operational Research

Volume 271, Issue 3 

DMaktab.ir-EJOR

Views: 82