درباره کتاب «گردشگری ورزشی، روابط متقابل، تاثیرات و چالش ها» Sport Tourism, Interrelationships, Impacts and Issues از سایت Amazon

This book examines the economic, social and environmental impacts and issues associated with the development of sport tourism globally, including the lack of research and coordination between industry and government. The book suggests the need for a more balanced analysis of the impacts and issues associated with future sport tourism development.

مشخصات کتاب «گردشگری ورزشی، روابط متقابل، تاثیرات و چالش ها» Sport Tourism, Interrelationships, Impacts and Issues

  • عنوان اصلی کتاب: Sport Tourism, Interrelationships, Impacts and Issues
  • نویسندگان کتاب: Brent W. Ritchie, Daryl Adair
  • زبان کتاب: انگلیسی
  • سال نشر کتاب: ۲۰۰۴
  • قیمت در سایت آمازون: ۵۵ دلار
  • رمز فایل: DMaktab.ir (به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید)

Visits: 16