درباره کتاب «سرویس های یکچارچه سازی مایکروسافت SQL سرور» Microsoft SQL Server 2005 Integration Services از سایت Amazon

In-depth coverage of Microsoft’s powerfulnew data integration tool

Learn to maximize the features ofSQL Server 2005 Integration Services from this essentialguide. Hands-On Microsoft SQL Server 2005 IntegrationServices makes learning SSIS easy through theuse of extensive real-world exercises structuredaround every component within the tool. You willlearn to collect corporate data from various sourcesand transform that data for analysis, mining, andreporting.

مشخصات کتاب «سرویس های یکچارچه سازی مایکروسافت SQL سرور» Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

  • عنوان اصلی کتاب: Microsoft SQL Server 2005 Integration Services
  • نویسندگان کتاب: Thomas
  • زبان کتاب: انگلیسی
  • سال نشر کتاب: ۲۰۰۶
  • قیمت در سایت آمازون: ۵۰ دلار
  • رمز فایل: DMaktab.ir (به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید)

Visits: 18