مقدمه

همانگونه که در مقاله قبلی تحت عنوان «معرفی مسئله انتخاب سبد پروژه» نیز اشاره گردید، موضوعات مرتبط با مسئله انتخاب سبد پروژه به دو زیر بخش «جنبه های کمی در مسئله انتخاب سبد پروژه» و «جنبه های کیفی در مسئله انتخاب سبد پروژه» تقسیم می شوند که این مقاله جنبه های کیفی مسئله را مد نظر قرار داده و مهمترین مقالات مرتبط در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است. لازم به ذکر است مقالاتی که جنبه های کیفی مسئله را مد نظر قرار داده اند شامل مدل هایی می شوند که به بررسی جنبه های مختلف مدیریتی این مسئله پرداخته اند.

بررسی و تحلیل مقاله Unger و همکاران در سال ۲۰۱۳

مدل های متعددی وجود دارند که به بررسی جنبه های مختلف مدیریتی مسئله انتخاب سبد پروژه پرداخته اند. برای مثال Unger و همکاران در سال ۲۰۱۳ تاثیر مثبت دفتر مدیریت سبد پروژه در موفقیت مدیریت سبد پروژه را بررسی نموده و پیشنهاداتی نظیر افزودن وظایف مدیریت منابع انسانی و تعامل با مشتریان به تحلیل های مقاله را به عنوان زمینه های تحقیقات آتی ارائه نموده است (Unger, Gemünden et al. 2012).

بررسی و تحلیل مقاله موسوی در سال ۲۰۱۳

موسوی نیز در سال ۲۰۱۳ به بررسی و استخراج نقش کمیته هایی تحت عنوان «کمیته های راهبری سبد[۱]» پرداخته است. وی معتقد است هر چند این کمیته ها نقش منظمی را در مدیریت سبد پروژه ها ایفا می نمایند اما همچنان این وظایف غیرشفاف می باشند. لذا با بررسی عمیق سه شرکت دانمارکی سه نقش محوری را برای این کمیته تعریف نموده است. این سه نقش عبارتند از (Mosavi 2013):

  • نقش یکپارچه سازی و ارتباطات،
  • نقش مذاکره و
  • نقش تصمیم گیری.

بررسی و تحلیل مقالات Teller و Kock در سال ۲۰۱۱، Teller در سال ۲۰۱۳ و Xiao در سال ۲۰۱۳

در بررسی جنبه های مختلف مدیریتی مسئله انتخاب سبد پروژه Teller و Kock در سال ۲۰۱۳ (Teller and Kock 2012)، Teller در سال ۲۰۱۳ (Teller 2013) و Xiao در سال ۲۰۱۳ (Xiao, Osterweil et al. 2013) به بررسی تاثیر مدیریت ریسک سبد در موفقیت سبد پروژه پرداخته اند.

مطالب مشابه  مروری بر مسئله انتخاب سبد پروژه (بخش اول): معرفی

بررسی و تحلیل مقاله Kusters و همکاران در سال ۲۰۱۳

Kusters و همکاران در سال ۲۰۱۳ به بررسی ارتباط بین «ریسک های مختلف در سطح پروژه های فناوری اطلاعات» با «ریسک های سطح سبد پروژه» پرداخته و موفق به شناسایی ۱۵ ارتباط بین این ریسک ها (۷ مورد مربوط به اتفاقات بیرونی و ۸ مورد مستقیم) شده است (Kusters, Postema et al. 2013).

بررسی و تحلیل مقاله Beringer و همکاران در سال ۲۰۱۳

 Beringer و همکاران نیز در سال ۲۰۱۳ رفتار ذی نفعان و مدیریت ایشان را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در حوزه مدیریت سبد پروژه معرفی نموده و این موضوع را با بررسی تجربی بر روی ۱۹۷ سبد پروژه مورد بررسی قرار داده است (Beringer, Jonas et al. 2013).

بررسی و تحلیل مقاله Gutiérrez و Magnusson در سال ۲۰۱۳

Gutiérrez و Magnusson در سال ۲۰۱۳ به بحث پیرامون انعطاف پذیری در مدیریت سبد پروژه پرداخته اند. در این مقاله تصمیم گیری در ارتباط با جنبه های مختلف مدیریت سبد پروژه با رویکردهای منطقی و یا رسمی، به معنای از دست دادن انعطاف پذیری قلمداد شده و این عدم انعطاف نیز منجر به تعادل غیرکارا بین انواع مختلف ایده و پروژه و ماز دست رفتن فرصت های نوآوری می گردد. این مقاله در ارتباط با مکانیزم هایی صحبت می کند که در هنگام بدست آوردن انعطاف ممکن است سبب بروز انحراف در تصمیمات و عدم تثبیت در تخصیص منابع گردند (Gutierrez and Magnusson 2013).

مطالب مشابه  مروری بر مسئله انتخاب سبد پروژه (بخش چهارم): زمینه های تحقیقاتی

بررسی و تحلیل مقاله Young و Conboy در سال ۲۰۱۳

استانداردهای صلاحیت[۲] معمولاً توسط سازمان های تخصصی[۳] توسعه یافته و منتشر می شود. اگر چه مسئله انتخاب سبد پروژه، مسئله ای مهم در سازمان های مدرن امروزی قلمداد می گردد، اما به زعم Young و Conboy تا زمان ارائه مقاله ایشان در سال ۲۰۱۳، تلاش خاصی برای تدوین استاندارد صلاحیت در سطح مدیریت سبد پروژه ارائه نشده است. در این مقاله نویسندگان بر روی فرآیندی برای توسعه اولین استاندارد صلاحیت (مبتنی بر عملکرد) در این حوزه پرداخته و چگونگی ورود آن به دانش مدیریت سبد پروژه و مدیریت پروژه را شناسایی نموده اند. بدیهی است چنین رویکردی تا چه میزان می تواند در بهبود عملکرد سبد پروژه ها موثر واقع گردد (Young and Conboy 2013).

بررسی و تحلیل مقاله Jonas و همکاران در سال ۲۰۱۳

در سال ۲۰۱۳، Jonas و همکاران مفهومی تحت عنوان مدیریت کیفیت را در حوزه مدیریت سبد پروژه ها مطرح نمودند. هدف ایشان از ایجاد چنین مفهومی (که نشات گرفته از نیاز مبرم مدیران و همچنین محققان در ارزیابی فاکتورهای موثر در موفقیت سبد پروژه و چگونگی افزایش آن می باشد)، فراهم نمودن امکان پیش بینی موفقیت سبد پروژه حتی پیش از زمانی است که بتوان معیارهای معمول در این زمینه را اندازه گیری نمود می باشد. در این مقاله مفهوم «مدیریت کیفیت» به عنوان یک ساختار چندبُعدی (کیفیت اطلاعات، کیفیت تخصیص و کیفیت مشارکت) تئوریزه شده است. نویسندگان ارتباط این مفهوم را با موفقیت سبد پروژه در یک نمونه بلند مدت (دو ساله) پیش بینی نموده و نتایج بدست آمده نشان داده است که تاثیر مثبت معناداری در این رابطه وجود دارد (Jonas, Kock et al. 2012).

جمع بندی

در این مقاله که بخش سوم از سلسله مباحث پیرامون مسئله انتخاب سبد پروژه می باشد به «جنبه های کیفی مسئله» پرداخته شد. در بخش چهارم به برخی زمینه های فعال جهت توسعه تحقیقات در این زمینه اشاره خواهد شد.

مطالب مشابه  مروری بر مسئله طراحی مسیر گردشگر (بخش دوم): مدل ریاضی مسئله

پاورقی ها

  • [۱] Portfolio Steering Committees
  • [۲] Competency Standards
  • [۳] Professional body

Visits: 119