مقدمه

همانگونه که در مقاله معرفی مدل های تلفیقی مکانیابی-موجودی مطرح گردید، احداث مراکز توزیع اندک، هزینه های بالای حمل و نقل و البته هزینه های اندک موجودی را با توجه به «تاثیر پخشی ریسک[۱]» در پی خواهد داشت. در این مقاله کمی بیشتر با این مفهوم آشنا خواهیم شد.

چیستی تاثیر پخشی ریسک

تاثیر پخشی ریسک از مفاهیم مهم مرتبط با مدیریت موجودی و زنجیره تامین می باشد که توسط Eppen در سال ۱۹۷۹ معرفی شد. Eppen به مطالعه رفتار هزینه های موجودی در اثر گردآوری مشتریان پرداخت و نشان داد هنگامی که مشتریان دارای تقاضای با توزیع نرمال مستقل با میانگین μi و واریانس σ۲i باشند هزینه ذخیره اطمینان مورد انتظاری در حالتی که با تمرکز تقاضای مشتریان در یک تسهیل مواجهیم کمتر از زمانی است که با پراکندگی تقاضا مواجه هستیم. زیرا زمانیکه تقاضای هر مشتری توسط یک تسهیل جداگانه برآورده شود هزینه ذخیره اطمینان متناسب است با:

و در حالتی که با تمرکز تقاضا مواجهیم متناسب است با :

و البته کاملا واضح است که:

به عبارت ساده تر، برای اینکه بتوان هزینه های موجودی شرکت را کاهش داد بایستی به جای پراکنده کردن سطوح نگهداری موجودی یعنی نگهداری موجودی در مراکز مختلف و متعدد، سعی نمود تا از تعداد مکان های نگهداری موجودی تا حد امکان کاست. بدین صورت خواهیم توانست به سادگی و به میزان قابل توجهی از هزینه های نگهداری موجودی بکاهیم.

مطالب مشابه  مسئله طراحی و چیدمان تسهیلات: روش های حل (بخش پنجم)

یک مثال از تاثیر پخشی ریسک در زنجیره تامین

برای روشن نمودن این مفهوم، شبکه توزیع شکل زیر که در (Mirrand&Garrido,2004) ارائه شده است را در نظر بگیرید.

نمایش گرافیکی تاثیر ریسک پخشی در شبکه توزیع (Mirrand&Garrido,2004)

اگر میانگین تقاضای هر خرده فروش را با di و واریانس آن را با ui نشان دهیم پر واضح است که ذخیره اطمینان نگهداری شده در انبار ۱ متناسب است با:

و البته همین امر در مورد دیگر انبارها نیز صادق است. حال اگر انبار ۱ را ببندیم و مشتریان آن را به انبار ۲ تخصیص دهیم از هزینه ثابت استقرار انبار ۱ جلوگیری شده و هزینه انتقال کالاها (از کارخانه به انبارها و از انبارها به خرده فروشی ها) تغییر خواهد نمود. علاوه بر موارد فوق هزینه ذخیره اطمینان نیز کاهش خواهد یافت چرا که کل ذخیره اطمینان انبار ۲ متناسب است با:

و لذا کاملا واضح است که:

به عبارت دیگر، اگر به جای نگهداری موجودی اقلام در سه انبار منطقه ای (مرکز توزیع)، با دو انبار به خدمت دهی به مشتریان بپردازیم هزینه نگهداری موجودی و به طور خاص هزینه نگهداری ذخیره اطمینان که با واریانس تقاضای مشتریان متناسب است کاهش خواهد یافت.

پاورقی ها

[۱] Risk-pooling

Visits: 42